Blog

In A-Luoi Valley: The Real Faces of the Agent Orange Legacy

“How do you know for sure that they are the victims of agent orange?” The crowd turned into a kind of anger, “If not, tell us, if not then what is it? We never had these kinds of diseases, these problems before the war.

Comments Off on In A-Luoi Valley: The Real Faces of the Agent Orange Legacy Continue Reading →

Chất da cam & dự án báo chí VN

This article first appeared in VTimes on May 7, 2010. Đức Hà “Mục đích của chúng tôi là quảng bá những thông tin được biên tập cẩn thận, đầy đủ dưới nhiều hình thức khác nhau với sự kết hợp giữa ngành truyền thông dòng chính và truyền thông thiểu số kể cả các mạng […]

Comments Off on Chất da cam & dự án báo chí VN Continue Reading →

Tuyên cáo và kế hoạch chiến lược

This article first appeared in VTimes on May 7, 2010. Nguyễn Hữu Liêm Vào trung tuần tháng Năm này, một bản “Tuyên Cáo và Chiến Lược giải Quyết Di sản Chất Da Cam ở Việt Nam” (Declaration and strategic Plan: addressing the Legacy of agent orange in Vietnam) sẽ được công bố bởi “Tổ đối […]

Comments Off on Tuyên cáo và kế hoạch chiến lược Continue Reading →